Αναστολή Λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρούπολης

Συντάκτης Ιουλία Νιχωρίτη 5 Νοεμβρίου, 2020 14:28

Αναστολή Λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρούπολης

Αναστολή Λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρούπολης με απόφαση του Δήμαρχου.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69239/29-10-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4777/Β΄/29-10-2020) “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19″ (Β’ 4709).”
  3. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4829/Β΄/2-11-2020) “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.
  4. Την ύπαρξη επιβεβαιωμένων αλλά και ύποπτων κρουσμάτων COVID-19 μεταξύ των δημοτών.
  5. Την ανάγκη προστασίας των δημοτών αλλά και περιορισμού της διασποράς του COVID-19,σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
  6. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Αποφασίζει:
Την αναστολή λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης καθώς και όλων των
προγραμματισμένων σε αυτή δραστηριοτήτων, από σήμερα μέχρι και την έκδοση νεότερων διατάξεων ή την ύπαρξη δεδομένων που θα επιτρέπουν τη λειτουργία αυτών, προκειμένου να συμβάλλει στις προσπάθειες εξάλειψης του κινδύνου διασποράς του COVID -19.


Συντάκτης Ιουλία Νιχωρίτη 5 Νοεμβρίου, 2020 14:28

Συνεντεύξεις

Μουρμούρια

Δημοφιλή άρθρα

Μουρμούρια

Ράδιο Έβρος TV