Αλλαγή ωραρίων λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων για τη θερινή περίοδο

Συντάκτης Νewsroom 13 Μαΐου, 2011 09:00

Στον «Ορισμό εκ περιτροπής λειτουργίας καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών Ν.ΈΒΡΟΥ πλην Νήσου ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ θερινής περιόδου από 01/05/2011 έως 30/09/2011 κατά τις νυκτερινές ώρες και την εκ περιτροπής λειτουργία αυτών κατά τις Κυριακές και αργίες» προχώρησε η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Γεωργία Νικολάου-Μαυρανεζούλη.

Swiss Approval

Συγκεκριμένα η απόφαση έχει ως εξής:

“Ορίζουμε το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών(πρατηρίων υγρών καυσίμων) Ν. Έβρου πλην Νήσου Σαμοθράκης για την θερινήπερίοδο Μάιο – Σεπτέμβριο 2011 με βάση τους σχετικούς 19 πίνακες πουυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσαςαπόφασης, ως κατωτέρω:

1. Ημερήσια λειτουργία 06.00 έως 22.30 από Δευτέρα μέχρι Σάββατο : Στο διάστημααυτό λειτουργούν όσα πρατήρια επιθυμούν και για όσες ώρες

2. Υποχρεωτική, εκ περιτροπής, διανυκτέρευση από 22.30 έως 00.30 για όλες τιςεργάσιμες ημέρες: στο διάστημα αυτό λειτουργούν όσα καταστήματααναγράφονται στους 19 συνημμένους πίνακες που θεωρήθηκαν και αποτελούναναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης

3. Υποχρεωτική, εκ περιτροπής, ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και Αργίεςαπό 06.00 έως 22.30 και διανυκτέρευση από 22.30 έως 00.30 : στο διάστημααυτό εγκρίνεται η εκ περιτροπής, υποχρεωτική λειτουργία των καταστημάτων πουαναγράφονται στους 19 συνημμένους πίνακες που θεωρήθηκαν και αποτελούναναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης

4. Προαιρετική διανυκτέρευση από 00.30 έως 06.00 : στο διάστημα αυτό και για όλεςτις ημέρες μπορούν να λειτουργούν προαιρετικά όσα καταστήματα επιθυμούν απ’αυτά που καθορίζονται στους 19 συνημμένους πίνακες που θεωρήθηκαν καιαποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης

5. Όσα πρατήρια έχουν οριστεί να διανυκτερεύουν υποχρεωτικά, εκ περιτροπής,κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και Αργίες ή κατά το ωράριο της ημερήσιαςλειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου22 του Ν.3054/02 όπως επαναδιατυπώθηκε με το άρθρο 28 του Ν.3419/05,λειτουργούν υποχρεωτικά τα δε υπόλοιπα παραμένουν υποχρεωτικά κλειστά,αλλιώς τιμωρούνται ως παραβάτες και υπόκεινται στις κυρώσεις πουπροβλέπονται στη παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 2224/94 και στο άρθρο 22 τουΝ.3054/02 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και επαναδιατυπωθεί με το άρθρο 28 τουΝ.3419/05.

6. Επίσης επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 τουΝ.3054/02 (Φ.Ε.Κ. Α’ 230) όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 10 τουΝ.3335/05 (Φ.Ε.Κ. Α’ 95/20-04-05) που δύναται να ανέλθουν μέχρι την προσωρινήή την οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας του πρατηρίου.Κατά της παρούσας επιτρέπεται άσκηση διοικητικής προσφυγής, απόοποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, για παράβαση νομοθεσίας ενώπιον του Γ.Γ.της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα(30) ημερών από την δημοσίευση της (Ν.2839 άρθρο 7 παρ.1)

7. Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο τοπρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες των υποχρεωτικών, εκ περιτροπής,διανυκτερεύσεων, εργάσιμων Κυριακών και αργιών και της υποχρεωτικής, εκπεριτροπής, ημερήσιας λειτουργίας Κυριακών και αργιών.

8. Η παρούσα να δημοσιευτεί στον ημερήσιο τοπικό Τύπο και τοιχοκολληθεί στοισόγειο του Διοικητηρίου.ΑΔΑ: 4ΑΘΛ7ΛΒ-ΥΟ

9. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας ορίζεται από την δημοσίευσή της μέχρι 30-09-2011.H


Συντάκτης Νewsroom 13 Μαΐου, 2011 09:00

Δημοφιλή άρθρα

Ράδιο Έβρος TV